Obesity

CDC Obesity Data: https://www.cdc.gov/obesity/data/index.html

Georgia DPH Obesity Data: https://dph.georgia.gov/obesity-surveillance

Last Updated on October 30, 2020

Print Friendly, PDF & Email